Cieľ

Cieľom práce s využitím metódy One Brain je uvedomenie si súvislostí medzi aktuálnym problémom a skúsenosťou z minulosti. Dôležité je pochopenie podstaty emócií v stresových situáciách v akejkoľvek oblasti nášho života, zníženie alebo odstránenie ich negatívneho vplyvu a vedomé uskutočnenie zmien v súčasnom živote. Práve pomocou nich dosiahneme lepšie zvládanie problémových situácií. Je to neuveriteľný proces sebapoznávania, opätovného prinavrátenia stratenej sebadôvery, sebaprijatia a sebaúcty, je to proces zjednotenia tela, mysle a duše.

Pojem „stres“ je veľmi individuálny, pretože situácia, ktorá sa môže zdať pre niekoho úplne prirodzená a ľahko zvládnuteľná, môže iným spôsobovať problémy, s ktorými nie je schopný sa popasovať. V priebehu stretnutia si klient dokáže uvedomiť, aký je pravý dôvod jeho problému. Pochopí, čo by v danej situácii chcel dosiahnuť a uvidí spôsob, ako sa dopracovať k cieľu, ktorý je pre neho v danom okamihu najprijateľnejší. Vedci zistili, že mozog nerobí rozdiely medzi skutočnou udalosťou a tým, čo sme si predstavili. To, čo vidíme očami a duševným zrakom, produkuje rovnaké emócie.

Prácou s metódou One Brain nie je možné zmeniť minulé stresujúce skúsenosti, ale dokážeme si uvedomiť, odkiaľ problémy pramenia, získať odlišný pohľad a získať opätovnú moc nad naším životom.

Buď ako strom. Stoj pevne na nohách. Neprestávaj rásť.